I stay flyyyyyyyyyy...

"Se hva Magdi kan..."
 photo _DSC45702_zps2798e06e.jpg
Karpe Diem, Holmennokken, 2013